خلاقیت

خلاقیت

تعریف ساده ی که برای خلاقیت عنوان می شود تبدیل ایده، تخلیل و رویا به واقعیت وقتی شما یک خلاق باشید می توانید بین چیزهای که ظاهرا به هم مرتبط نیستند ارتباط برقرار کنید و حتی میتوانید الگو های پنهان در انواع موضوعات در ک کنید و ایده های جدیدی ارائه دهید.

وقتی قرار است خلاق باشیم ، می‌آموزیم آخرین حرکت قلم مو روی بوم به معنی پایان تابلو نیست بلکه به این مفهوم است که به زودی اثر دیگری آغاز خواهد شد.

خلاقیت
خلاقیت شبرو1
خلاقیت شبرو5
خلاقیت شبرو4
خلاقیت شبرو3
خلاقیت شبرو2

گزارش تصویری کارگاه آموزشی خلاقیت و نقش آن در کیفیت زندگی نوجوانان در 20 آذر 1401 روز مدرسه و آینده سازان خلاق برای گروه سنی 16 تا 18 سال توسط شرکت آیریک پردازش شبرو برگزار شد.

به گفته ی مدیرعامل شرکت آیریک پردازش شبرو در این کارگاه آموزشی شرکت کنندگان در قالب 4 گروه کاربری با مفاهیم تاب آوری، ریسک ها و شوک ها و همچنین روش تجزیه و تحلیل برای پیدا کردن نقاط قوت و ضعف فعالیت های که یک نوجوان با آن مواجه هست، آشنا شدند و همچنین افزود:

در این کارگاه افراد در قالب گروه های مجزا فعالیت کردند و برای هر گروه پروژه جداگانه تعریف شد و مطالب آموزشی بصورت عملی و تحلیلی پیاده سازی شد .